PROGRAMME COVERAGE

2022-2023 at a Glance

Operational States : 14

Uttar Pradesh

Rajasthan

Uttarakhand

Karnataka

Andhra Pradesh

Telangana

Bihar

Odisha

Jharkhand

Chhattisgarh

Maharashtra

Gujarat

 

Madhya Pradesh

Tamil Nadu